KANCELARIA NOTARIALNA
Ewa Kowalska - Notariusz

OPŁATY

Za czynności notarialne notariusz pobiera taksę notarialną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 237).
Do wynagrodzenia notariusza należy doliczyć podatek VAT według stawki 23 %.

Ponadto od czynności dokonanych w formie aktu notarialnego notariusz jako płatnik pobiera należne podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn).

Jeżeli akt notarialny zawiera wniosek o wpis do księgi wieczystej, notariusz pobiera od wnioskodawców opłatę sądową i przekazuje ją na rachunek właściwego sądu.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną proszę o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Płatności za czynności notarialne należy uiszczać gotówką lub przelewem.

Rachunek do wpłat na poczet taksy notarialnej, podatków i opłat sądowych:
85 1140 2004 0000 3602 7701 8511


Linki do dokumentów:

Taksa Notarialna - link do rozporządzenia Taksa Notarialna


Ustawa o podatku od spadków i darowizn Ustawa o podatku od spadków i darowizn


Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych