KANCELARIA NOTARIALNA
Ewa Kowalska - Notariusz

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia dziedziczenia
 4. sporządza poświadczenia:
 5. doręcza oświadczenia
 6. spisuje protokoły
 7. sporządza protesty weksli i czeków
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej
 12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Linki do dokumentów:

Prawo o notariacie - link do ustawy Prawo o notariacie